Algemene voorwaarden Zoekjehuisje.nl

Artikel 1 Definities
Zoekjehuisje.nl richt op het aanbieden van een online Platform dat woningzoekenden en verhuurders/verkopers samenbrengt.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van Zoekjehuisje.nl en Zoekjehuisje.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Zoekjehuisje.nl en Klant, een en ander in meest ruime zin.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Zoekjehuisje.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Zoekjehuisje.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikers’ verstaan: alle bedrijven en werknemers die zijn geregistreerd op het Platform. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.zoekjehuisje.nl.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform van zoekjehuisje.nl, te bereiken via www.zoekjehuisje.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Zoekjehuisje.nl gesloten Overeenkomsten waarbij Zoekjehuisje.nl Diensten aanbiedt of producten levert.  Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Zoekjehuisje.nl overeengekomen.
Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst
Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  De Klant kan contact opnemen met Zoekjehuisje.nl via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Overeenkomst komt pas tot stand door plaatsing van een advertentie door Klant na een schriftelijk akkoord op de kosten van de advertentie. Als Zoekjehuisje.nl een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Zoekjehuisje.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  Deze overeenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Klant en andere partijen, ondanks dat Zoekjehuisje.nl beide partijen in contact heeft gebracht. Zoekjehuisje.nl is derhalve geen partij bij een dergelijke overeenkomst. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
Zoekjehuisje.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.   De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zoekjehuisje.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Zoekjehuisje.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zoekjehuisje.nl zijn verstrekt, heeft Zoekjehuisje.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.  De Klant draagt er zorg voor dat Zoekjehuisje.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Zoekjehuisje.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Zoekjehuisje.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
Zoekjehuisje.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Zoekjehuisje.nl goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.


Voorts is Zoekjehuisje.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Dit kan zich onder meer voordoen indien de Klant zich niet houdt aan de huisregels die door Zoekjehuisje.nl zijn gesteld met betrekking tot het gebruik van het Platform. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Zoekjehuisje.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 6 Levering
De levering van de Producten die via het Platform besteld worden, geschiedt direct, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de leveringstermijn door omstandigheden wordt overschreden, wordt er in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing gezocht.

Artikel 7 Annulering
Annulering van de Overeenkomst na registratie op het online Platform is niet mogelijk, zolang er een openstaande bestelling of betaling is.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
Alle betalingen worden berekend in euro’s exclusief BTW.  Zoekjehuisje.nl heeft het recht om foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant. Betaling geschiedt via digitale facturatie. De factuur dient binnen 30 dagen na facturatie te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Zoekjehuisje.nl mede te delen.  Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


Indien Zoekjehuisje.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Uitsluiting garanties
Zoekjehuisje.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het Platform van Zoekjehuisje.nl en de daarop aangeboden Producten en Diensten. Zoekjehuisje.nl sluit uitdrukkelijk garanties met betrekking tot een bepaalde verkoop of een bepaalde omzet uit. Aan het gebruik van het Platform kunnen geen rechten met betrekking tot een bepaald resultaat worden ontleend.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Zoekjehuisje.nl is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
Zoekjehuisje.nl garandeert niet dat de Website, het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Zoekjehuisje.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant of gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.  De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de geplaatste tekst en/of afbeeldingen in zijn of haar advertentie(s). Zoekjehuisje.nl is nooit aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit, indien Klant zich niet aan de door Zoekjehuisje.nl gestelde regels houdt. Zoekjehuisje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit. Zoekjehuisje.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website of het Platform.  Zoekjehuisje.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website.
Zoekjehuisje.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten. Zoekjehuisje.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.  De Klant vrijwaart Zoekjehuisje.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.


Indien Zoekjehuisje.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Zoekjehuisje.nl in de Diensten. Hierbij blijft de aansprakelijkheid van Zoekjehuisje.nl beperkt tot het betaalde bedrag.  De aansprakelijkheid van Zoekjehuisje.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of Zoekjehuisje.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.  De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zoekjehuisje.nl.  Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Zoekjehuisje.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Zoekjehuisje.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Zoekjehuisje.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Zoekjehuisje.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Zoekjehuisje.nlheeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Zoekjehuisje.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
Zoekjehuisje.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.  Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Zoekjehuisje.nl van gegevens. Klant zal Zoekjehuisje.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 14 Identiteit van Zoekjehuisje.nl
Zoekjehuisj.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74105604 en draagt btw-identificatienummer NL208791262B02. Zoekjehuisje.nlis gevestigd aan ‘s-Gravelandseweg 65 (1217 EJ) te Hilversum. Zoekjehuisje.nl is per e-mail te bereiken via info@zoekjehuisje.nl of middels de Website www.zoekjehuisje.nl

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Zoekjehuisje.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Zoekjehuisje.nl en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.